ĐIỂM THI LỚP 10

Điểm thi: D10 <mã tỉnh> <SBD> gửi 8785
Bạn ở Hà nội (mã tỉnh 01) và có số báo danh là 0100345
soạn: D10 01 0100345 gửi 8785
Điểm chuẩn: C10 <mã tỉnh> <mã trường> gửi 8785
Bạn ở Hà nội (mã tỉnh 01), và thi vào trường THPT Việt -Đức
(mã trường 007), soạn: DC10 01 007 gửi 8785

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP PTTH

Điểm thi: DDT <mã tỉnh> <SBD> gửi 8785
Bạn ở Hà nội (mã tỉnh 01) và có số báo danh là 2475
soạn: DDT 01 2475 gửi 8785
Đáp án: DDTN <mã môn> <mã đề> gửi 8785
Lấy đáp án tốt nghiệp mốn Hóa
soạn: DDTN HOA 123 gửi 8785

ĐIỂM THI CAO ĐẲNG

Chỉ tiêu tuyển sinh: DDCT <mã trường> <năm> gửi 8785
Để tra điểm chuẩn năm 2013 của trường ĐH Kinh tế quốc dân
soạn tin: DCDH KHA 2013 gửi 8785
Tỷ lệ chọi: DDTL <mã trường> <năm> gửi 8785
Để tra điểm chuẩn năm 2013 của trường ĐH Kinh tế quốc dân
soạn tin: DCDH KHA 2013 gửi 8785

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

Điểm thi: DDT <SBD> gửi 8785
Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHA8007
soạn tin: DTDH KHA8007 gửi 8785
Điểm chuẩn: DDC <mã trường> <năm> gửi 8785
Để tra điểm chuẩn năm 2013 của trường ĐH Kinh tế quốc dân
soạn tin: DCDH KHA 2013 gửi 8785
Đáp án: DDDH <mã khối> <môn thi> gửi 8785
Để lấy đáp án khối A môn Toán, mã đề 123
Soạn tin: DDDH A TOAN 123 gửi 8785
Tra cứu xếp hạng: DDXH <SBD> gửi 8785
Để tra vị trí xếp hạng của thí sinh có SBD là KHA8007
soạn tin: DDXH KHA8007 gửi 8785
Chỉ tiêu tuyển sinh: DDCT <mã trường> <năm> gửi 8785
Để tra vị trí xếp hạng của thí sinh có SBD là KHA8007
soạn tin: DDXH KHA8007 gửi 8785
Tỷ lệ chọi: DDTL <mã trường> <năm> gửi 8785
Để tra vị trí xếp hạng của thí sinh có SBD là KHA8007
soạn tin: DDXH KHA8007 gửi 8785
Nguyện vọng 2: DDNV <mã trường> gửi 8785
Để xem các trường có nguyện vọng 2 ở mức điểm 20, soạn tin DDNV BKA gửi 8785, hệ thống sẽ trả về điểm nguyện vọng 2 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội chi tiết theo khối thi, theo ngành. Nếu trường không tuyển NV2 trả về tin báo : trường không tuyển nguyện vọng